...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެރުވުން
ެއްގެ ތެރެޔަށް އެއްޗެއް ބާރުކޮށް ވެއްދުން.
(4) މީހަކަށް އެއްޗެއް ދިނުމަށް މާތްބަހުން ބުނާގޮތް.
(5) ދުއްވާ އެއްޗަކަށް މުދާލުން.
(6) ބައެއް ޒާތުގެ ކެޔޮޅުކަން ކުރާން ބަރެއްލާފައި ނަނުފެއްތުން.
(7) މީހެއްގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ދިރޭއެއްޗެއް ފެންގަނޑަކަށް ބޭލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހިތްމައްޗަށްގެނައުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހުޅުމެހުން . ހޫނުކުރުން . ހެއިޖެއްސުން . ހޭއަރުވައިލުން . ހޭޖެއްސުން . ހޮޅިއެޅުން . ނަވަގެއްލުން . ނިގާރަންލުން . ރަށްވެހިކުރުން . ރަސްކަމަށްއިސްވުން . ރުއްއެރުވުން . ބަންބުޑިޖެހުން . ބަރާވުން . ބަލަށް އެހެލުން . ބީއްސުން . ބޮކަށްއެރުވުން . ބޮލަރުވުން . ޅޮސްއުނދޯއްޔަށް އެރުވުން . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކަންފަތްޕުޅަށް އެރުވުން . ކަންޒަށްލުން . ކޮޅުންއެޅުން . ކޮޕީނެގުން . އަހުވަދެއްކުން . އަންބާރިއެރުވުން . އަތްނުލައިއައްދޮކި ކިއުއްވުން . އަސްކޮޅުލުން . އެހެލުން . އެރެހެއްޓުން . އޮފުދާރުކުރުން . އޮފުލުން . އޮޑިއަށްލުން . ވާރަށްލުން . މިއައެރުވުން . ފައްތަރު . ފަސްއެރުވުން . ފުށުއެރުވުން . ފެނައެރޮވުން . ފެންއެރުވުން . ފެންލުން . ދަކަހިފުން . ދަމައިނެގުން . ދިރުވުން . ދިލައެރުވުން . ދުންކާލިބުރުވުން . ތުއްބުރުން . ލާފެންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ