...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެބަ
އކ.
ވޭތުވެ ދިޔަޒަމާނާ، ވާކަމާ، ވޭވޭހުރިކަމަށް ދަލީލު ކުރާ ބަހެއް.
(1) މިހާރު.
މިސާލު:
(ހ) ހަނޑޫ އެބަހުރި.
(ށ) ކުލާހުގައި ކުދިން އެބަތިިބި.
(2) އިސާހިތަކު.
މިސާލު:
(ހ) އެބަދަން.
(ށ) އެބައާދޭ.
(3) އިރުކޮޅަކުން.
މިސާލު:
އަޙްމަދު އެބައާދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހިލާ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހެޓު . ހޯހިރިބެލުން . ނަންބަރުދިނުން . ނަފީ . ނާ . ރަސްދޯނގި . ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން . ބަހުސް . ބައިބަލާއެރުން . ބައިބެލިކޭން . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބައިމަސްބަޔަށްދިއުން . ބައިތުބާޒީ . ބަލިހަލާލުން . ބަލިމަޑުކަން . ބަލިމަޑުވުން . ބޭރު . ބޭރުމީހާ . ބޯކޮޅުބެލުން . ކަރުފަށް . ކުނޑިޖެހުން . ކުޅިސަމާ . ކުލަހެދުން . ކޮބާ . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . އަރަބީން . އެހެނީ . އެބަ . އެބަހީ . އެއީ . އެއުރެން . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އެފުރެމެން . އޯރެން . ވަކާވަކާޔަށް . ވައުދެމުން . މަރުބަލި . މަޑިކަރުއެޅުން . މުދަލުޒަކާތް . ފަހެ . ފަސްފަހަތަށް ދިއުން . ފަސްފަހެތި . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން . ފިލައިރައްކާވުން . ފުރޭނުން . ފޫގެޅުން . ފެންކެނޑިޔަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ