...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޅުން
ެް ގުނަވަން ތަކުގައި ބައެްކަހަލަ ތަކެތި ހަރުކުރުން.
މިސާލު:
ބާރުއެޅުން، ޓައީއެޅުން، އައިނު އެޅުން.
(71) ފާފަވެރިވާގޮތުން އަކަކު އަނެކަކާއި ޝަހުވާނީ އެދުމުގައި ކަމެއް ކުރުން.
މިބަސް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ އެއްޖިންސުގެ ދެމީހުން މިބާވަތުގެ ކަމެއް ކުރީމައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުދިނުން . ހަބައެޅުން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަމަފަށްޖެހުން . ހާއެޑުން . ހާޑުމަތީދޮށިއެޅުން . ހިހޫއެނބުރުން . ހިހޫލުން . ހިނޭޖެހުން . ހިކިބައްޑާއެޅުން . ހިކިބިންނެގުން . ހިކިކަޑިގޮވުން . ހިކިތަރައެޑުން . ހިކީތަރައެޑުން . ހިމަބިހިޖެހުން . ހިތްވަރުދިނުން . ހިޔަނިއެރުން . ހިޔާއެޅުން . ހުނިލުން . ހުކުންކުރުން . ހެއިއެޑުން . ހޭއެޑުން . ހޮޅުންއެޅުން . ނަދުރު . ނަދުރުބުނުން . ނަގޫދެމުން . ނޯށުންއެޅުން . ރަނގަރަނގަލުން . ރަޅިލިއުން . ރަޅެހުލުއޮޑުވުން . ރަކަރަކަލުން . ރަކަރަކަޖެހުން . ރަފަރަފަލުން . ރަސްގެލުން . ރާއީ . ރުކުރުކުލުން . ރޫރޫއެޅުން . ރޫރޫއެޑުން . ރެނދުއެޅުން . ރެނދުލުން . ރެސްއެޑުން . ރޭވުން . ރޭލުއެޅުން . ރޮދިއެނބުރުން . ރޮދިއެޑުން . ރޮދުލުން . ރޯގާޖެހުން . ބަނޑުއެޅުން . ބަރިދިއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ