...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޅުވުން
ްޓުން.
މިސާލު:
ކުޑައެޅުވުން.
(4) ބޮޅެއް ނުވަތަ މަޅިއެއް މޮހޮރެއް ނުވަތަ ބުޅިއެއްފަދަތާކު އެޅުމުން.
މިސާލު:
ފާނޫޒު އެޅުވުން، ތަޅުދަނޑިފަތި އެޅުވުން.
(5) އެޅުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
(6) މަޖާޒު:
މީހަކު ނުކުރާކަމެއް ކުރިކަމަށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިޖެއްސުން . ބިޑިއެޅުން . ބޫންބޫންލެއްވުން . އަލިކުރުން . އުޑިއެޅުން . އެނބުރުން . އެޅުވުން . ވައިއެޑުވުން . މައިތިރިކުރުން . މަތިކުރުން . މަގަށްއެޅުވުން . ފާކުރުން . ދަތިއެޅުވުން . ދިއުޅިލުން . ދެރުވުން . ތަންޑިޔާލުން . ތާޅަފިލިފުމުން . ތާޖުކޮޅުބެހެއްޓުން . ތުހުމަތުއެޅުވުން . ތުނބުންފުމުން . ތުންމަޅިއެޅުން . ލިބާސްލެއްވުން . ސީދާކުރުން . ޗުކުޗުކުލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ