...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަހެރި
ނއ.
(1) އެކަނި.
(2) އެހެނިހެން މީހުންނާ ދުރު ނުވަތަވަކި.
(3) ކަންކަމާ ދުރު.
(4) ޖަމާޢަތާދުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކަހެރި ފަރާތަކަށް ދިއުން . އެކަނިކަން . އެކަނިވުން . ވަނި . ވަކި . ވަކިން . ވަކިންއުޅުން . ވަކިންވޭނޑުން . ވަކިވަކި . ވަކިވަކީން . ވަކިވުން . ވަކިވެގަތުން . ވަކިފޫ . ފައިދޮށްގަނޑު . ފުރަ . ފުރައަދަދު . ފޮނިޔަމަސް . ދުރުހެލި . ދުރުހެލިކަން . ޚަލްވަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ