...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަހެރިކަން
ނއނ.
(1) އެކަނިކަން.
(2) އެހެނެހެން މީހުނާ ދުރުހެލިކަން ނުވަތަ ވަކި އުޅޭކަން.
(3) ކަންކަމާ ދުރުހެލިކަން.
(4) ޖަމާޢަތާ ދުރުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކަނިކަން . ދުރުހެލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ