...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަހެރިވުން
މ.
(1) އެކަނިވުން.
(2) އެހެނެހެން މީހުނާ ދުުރހެލިވެގެން ނުވަތަ ވަކިވެގަނެގެން އުޅުން.
(3) ކަންކަމާ ދުރުހެލިވުން.
(4) ޖަމާޢަތާ ދުރުގައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކަނިވުން . ވަކިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ