...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކަތިކެހުން
ކުޅޭއިރު ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާމީހާ މައިދަނޑީގެ ކުރީގައި ހުންނަމުގޯލީގައި ފައި ޖައްސައި ކަހާލާފައި ދުވެގޮސް ލޮންޏަށް އެރުން.
މިދާދިއުމުގައި އެހެންމީހުން އެމީހާ އަތުލާކަށް ނޫޅޭނެއެވެ.
މިހެންގޮސް ލޮންޏަށް އަރާފައި އަނބުރައި އަންނާންވާނީ މީހަކަށް އަތުނުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ