...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކު
ނއ.
(1) ހުރިހައި.
(2) މިލިފައިވާ.
(3) އެކީގައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރިޖެހުން . ހަބަސްރައިވަރު . ހަވާސާ . ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހަމަ . ހަމަތި . ހަދިޔާ . ހަދިޔާބަޑި . ހަތަރުކަކޫޖެއްސުން . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހަލަވެލި . ހާ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާބޮނގަ . ހާކިސް . ހާވިޔާ . ހާލިނެގުން . ހާޑުމަޅި . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިނގައިލުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިމަހޯއްދުން . ހިތްކުޑައިކުރުން . ހިތްވަރުކުރުން . ހިލޭކުރުން . ހީހުން . ހުނުން . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުރިހައި . ހުޅިހިކާ . ހުދުކާޅު . ހުތްފޮނި . ހެހެލުން . ހެލިލުން . ހެސަޔަށްހިފުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޭނ . ހޭބޯއެރުން . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޮނު . ހޮބީ . ހޮޅުންއެޅުން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނަވަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ