...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުވުން
މ.
(1) އެކަތި އަނެކައްޗާ އެއްވުން.
(2) އެކުވެރިވުން.
(3) ގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެއަތުވުން . މަސްހުނިވުން . މެކުން . ދެއޮޅު . ދެދޮރުއެއްވުން . ލާމެހުން . ގަޑުބަޑު . ގަޑުބަޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ