...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުވެރި
ނއ.
(1) އެކުގައިއުޅޭ.
(2) ރަޙުމަތްތެރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާ . ހަވާސާކަން . ހަވާސާވުން . ހަދިޔާ . ހިލޭކުރުން . ނާޑު . ރަޙުމަތް . ރަޙުމަތްވުން . ރުޅިވުން . ބައިމަސް . ބަގަ . ކަވާސާ . ކަވާސާވުން . ކުލަބު . އ.ދ . އަތާއަތްގުޅައިލުން . އަތުގުޅުވައިލުން . އަތުގުޅުވުން . އަތްގުޅުން . އަތްގުޅުވުން . އެކަތިގަނޑަށްވުން . އެކުއުޅުން . އެކުވުން . އެކުލެވުން . އެއްފިނދުންގުއިރުން . އެއްގަލަށްއެރުން . އެއްގާނިވުން . ވަގުފަތްފެޅުން . މިތުރު . ގާތްކަން . ގާތްމީހުން . ގުޅިގެން އުޅުން . ގުޅުން . ގުޅުން ހުރުން . ގުޅުން ކެނޑުން . ގުޅުން އުފެއްދުން . ގުއިވުން . ސިއްރުވެރި . ސިއްރުވެރިން . ސުލްޙަކުރުވުން . ސުލްޙަވެރިވުން . ސުލްޙަމަސަލަސްކަން . ޔާރު . ޖައްވު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ