...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކުވެރިދައުލަތްތައް
ނ.
(1) ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމަޔަށްފަހު ޞުލްޙަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފެދުނު ޖަމްޢިއްޔާއެއް.
މިޖަމްޢިއްޔާއަށް ފުރަތަމަކީ ނަމަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮރގަނައިޒޭޝަނެވެ.
ފަހުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްއެވެ.
ކުރުކޮށްނަމަ ޔޫ.
އެން އެވެ.
2491މ ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި އުފެދުނު މިޖަމްޢިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ބައިވެރިވީ 62 ދަޢުލަތަކުންނެވެ.
(2) އ.ދ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ