...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކެއް
ނ.
ގުނުމުގެ ފުރަތަމަ އަދަދުގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތުންހިތަށް . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ބަރަކާތް . ބަލިއެރުން . ބިލެތްދަފިނެގުން . އަރުމާދު . އަތާއަތާލުން . އަތާއަތާޖެހުން . އަތުގުޅުވައިލުން . އަތުގުޅުވުން . އަތްގުޅުވުން . އެކާހައްޓި . އެކާހަތްތަރި . އެކާހި . އެކާނަވައި . އެކާޅީސް . އެކާވަންނަ . އެކާވީސް . އެކުނި . އެއް . އެއްބަނޑުއެއްބަފާ . އެއްކިރުވުން . އެއްތިރީސް . އެއްގޮހޮރުގައި އޮތުން . އެގާރަ . ވިކުން . މ . މަންނަ . ފަތިދެމުން . ފަލަށްޖެހުން . ފޯރުވުން . ދޮޅު . ތައްކަށިރުއް . ލޭއެޅުން . ގައިންގަޔަށްއަރާބަލި . ގައިގައި މައްޗަށްއެރުން . ގޮލެއާ . ސައްލި . ސައްލިދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ