...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކޮޅުކޮޅު
ނ.
(1) އެއްޗެއް އޮންނަންވީ ކޮޅުނޫން އަނެއްކޮޅު.
މިސާލު:
ކޮޅަށް ހުންނަ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ހުންނާންވީ ކޮޅު ތިރިޔަށް ހުރުން.
(2) ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ދުރަށްގޮސް ނިމޭހިސާބު.
(3) އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކޮޅުކޮޅުން ކަންތައްތައްކުރުން . ތައްޔަށްނެގުން . ގޮހޮރަށް ނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ