...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކޮޅުކޮޅުން
ކއ.
ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އޮންނަންވީ ގޮތް ނޫން އެނެއްކޮޅަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެކޮޅުކޮޅުން ކަންތައްތައްކުރުން . ތައްޔަށްނެގުން . ގޮހޮރަށް ނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ