...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކޮޅުކޮޅުންޖެހުން
މ.
(1) ބޯކޮޅުވަތަށް ވާނޭހެން ވައްޓައިލުން.
(2) އެއްޗެއްގެ މަތީކޮޅު ތިރިޔަށް ޖެހުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް އިދިކޮޅަށް އަނބުރައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ