...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެކޮޅުމަތި
ނ.
(1) ތިމާއުޅޭ ތަންގަނޑާ ދުރުހިސާބުގަނޑު.
(2) މަޖާޒު:
ކުރިމަތީ ފަރާތު ދޮރު.
(3) ކުރިމަތީ ފަރާތު ދޮރާބެހޭހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ