...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއް
ނއ.
އެކެއްގެ ނަންއިތުރު.
މިސާލު:
(ހ) އެއް ގޮނޑި.
(ށ) އެއް ފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަނަރަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާލި . ހަށި . ހަށިހުއްދަ . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދު . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުކަން . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާ . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނާދޭސަ . ހަނު . ހަނުތެޅުން . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންމާލާ . ހަންމުށި . ހަންދަ . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑަވާޅި . ހަންޑި . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިވޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ