...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްހުރާރިހުން
ނ.
ނިތްކުރީގެ އެއްފަޅީގައި ރިހޭރިހުމެއް.
މި ރިހުން ގިނައިން ރިހެނީ އިރު އެރީއްސުރެ މެންދުރު ވާންދެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްހުރާވޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ