...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްނޭވާކުދިން
ނ.
ގިނަކަންތަކުގައި އެއްގޮތްކުދިން.
އެއީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، މަޢުނަވީ ގޮތުންނެވެ.
މިހެން ގިނައިންވަނީ އެއްމާބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިންނަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ