...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްބަފާ
ނ.
އެއްބައްޕަޔަކަށް އުފަން ވަކިބަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަބުރުކަލޯ . ބޭބެ . ބޮޑުބޭބެ . ބޮޑުދައިތަ . ކާފައިބެ . ކާފައިތަ . އައްޕައްޗި . އަޚުވަންތަކަން . އެއްނޭވާކުދިން . މާންބެ . މާމައިތަ . ފަހަރި . ދައްތަ . ދެބީނުންގެދެދާރި . ދެބެންގެދެދަރި . ދެބެއިން . ދެބެއިންގެދެދަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ