...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްބަސްވުން
މ.
(1) ގަބޫލުވުން.
(2) އިއުތިރާފްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވުން . ބައިއަނާކެޑުން . ކަނޑައެޅުން . ކޮންޓްރެކްޓް . ކޮންޓްރެކްޓްކުރުން . އަޣުލަބިއްޔަތު . އަޤުދު . އަޤުދުކުރުން . އިއްތިފާގުވުން . އިޖުމާޢު . އިޢުތިރާފުވުން . އިޤްރާރު . އިޤްރާރުވުން . އެއްބައިވުން . މާއްދާ . މުޢާހަދާ . ގަބޫލުކުރުން . ގަބޫލުވުން . ގާލިހު . ސުލްޙަނާމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ