...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކިބާ
ނ.
އެއްފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހިފެހެއްޓުން . އިސްތިސްނާ . އިސްތިސްނާ ކުރުން . ވަކިކުރުން . ވަސްވާސް . މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން . މަގަށްއެޅުވުން . މަގުފުރެއްދުން . މަގުފުރެދުން . މޫނުއަނބުރާލުން . ފޭވެގަތުން . ދަފާ . ދުނިޔެއަޅައިދިއުން . ދުނިޔެއެޅުން . ދުރަށްޖެހިލުން . ދުރުހެލި . ދުރުހެލިވުން . ދުރުވުން . ތައުބާ . ތައުބާވުން . ތަޤުވާވެރިން . ގެއްލެނިކުރެއްވުން . ގެއްލެނިވުން . ގޯޅިއެޅުން . ގޯޅިއެޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ