...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްކުރުން
މ.
(1) ޖަމާކުރުން.
(2) އެތައް އެއްޗެއް އެކައްޗަކަށް ވާނޭހެން ހެދުން.
(3) އެއްއަދަދަށްވުރެ ގިނައަދަދުގެ ޖުމްލަ ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދުލުން . ރާހިކުރުން . ބައްކުރުން . ބައްދަލުކުރުން . ބޮނޑިކުރުން . ކޮށިކުރުން . އިލިޖެހުން . އެއްތަންކުރުން . މޮޑުން . ފަށްކުރުން . ފެންނެގުން . ތަޣައްޔަރުކުރުން . ގަޑުބަޑު ކުރުން . ގުޅުން . ގުޅުވުން . ގެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ