...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްވަރު
ނއ.
ހަމަހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަ . ހަމަހަމަ . ހަމަހަމަކަން . ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަހަމަވުން . ހަމަކުރުން . ހަމަވުން . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަތަރެސްކަން . ހިހޫވުން . ހިންކުޅޫ . ނަގޫހުދުމަޑި . ރަންމަތީލުން . ބަރާބަރު . ބަރާބަރުކަން . ބަރާބަރުވުން . ބައިހަމަކުރުން . ބަދަޖެހުން . ބިންތެޅުން . ބިއްތެރި . ބުރަނދު . ބުރަފަތި . ބުރަފަތިކުރުން . ބުރަފަތިވުން . ކަށަވަރު . ކަންހުދުކުރުން . ކަޅިހިއަބު . ކައްޅިކުއްޅިވުން . ކައްޗޭ . ކަސްމަތިޖެހުން . ކާފޫރުމެޓާ . ކުޅިބޯކިބާ . ކުފޫ . ކުފޫ ހަމަވުން . ކެހުން . ކޭންއެޅުން . ކޮޑި . އަކަ . އަތްހަމަ . އަތްފިލާގަނޑު . އަތްފިލާއެޅުން . އާދައިގެއިސްކޫލުފޮތް . އުނބުގަނޑު . އުވަޖެހުން . އެހައިކަށްހައި . އެއްހައި . އެއްހަމަ . ވަވިކެހުން . ވަސްކޮޅުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ