...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްވަރުކުރުން
މ.
ހަމަހަމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހަމަކުރުން . ހަމަކުރުން . ކަސްމަތިޖެހުން . ކެހުން . ވަވިކެހުން . ވަސްކޮޅުހެދުން . މަތިހަމަކުރުން . މަތިކެނޑުން . ފައިހަމަކުރުން . ފަސްލައިފޮރުވައިލުން . ފޮރުވުން . ދަތްކެނޑުން . ލާތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ