...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްވަރުވުން
މ.
ހަމަހަމަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހަމަވުން . ހަމަވުން . ހިހޫވުން . ބަރާބަރުވުން . ބައިހަމަކުރުން . ކުފޫ ހަމަވުން . މީޒާންވުން . ދެވަރެން އެއްވަރޮވުން . ގޮޅިހަމަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ