...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްވަލަކަށްހެދުން
މ.
(1) ދަތުރު ފުރުމަށްޓަކައި، އޮޑިއަށް އަރުވަން ޖެހޭ ހުރިހާ މުދަލަކާއި ސާމާނާއި ދަތުރުދާމީހުންނާއި އެބައިމީހުންގެ ފޮށިތަންމަތި އަރުވާނިމުމުން އޮޑިހަރުކުރަން އަޅައިފައިވާ ހުރިހާ ވާވެލާވެލި އޮޑިއަށް ނަގައި ފުށުވާ މޮހާލައި ބޯސާމޮހައި ދިރުނބާކޮޅު ނަގިލި ނޫން ހުރިހާ ނަގިއްޔެއް ނަގައި އެއްވަލަށް ހެދުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް ނިމި ތައްޔާރު ވެއްޖެކަން އަންގާން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ