...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްމެދުވުން
މ.
ދެމީހަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ހޯދުނު މުދަލަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން، މުދައު އެމީހުންނަށް ހަމަހަމައަށް ބެހޭގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ