...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްފަރާތަށްލުން
މ.
ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނާ ވަކިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްފަރާތްކުރުން . ވަލަށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ