...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްފަރާތް
ނ.
(1) އެއްކިބަ.
(2) އެއްކައިރި.
(3) މީހުންއުޅޭ ހިސާބާދުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްލައިލުން . ކޮށިކުރުން . ކޮއްޕައިލުން . އެއްކިބާ . އެއްކިބާވުން . އެއްކިބާތް . އެއްކިބާތްވުން . އެއްދިމާ . ފަރާތް . ފަޅި . ދުރުކުރުން . ސަފުހާ . ސެލޯޓޭޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ