...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ
ުންމައިލިބަކަރިއަނެއްފުޅައްމަތިންވެސްފުންމައިލާނެއެވެ..
(މިސާލުބަހެއް) (1) އެކަކަށް ހަރާން ކޯރުވީމީހަކު އަނެކަކަށްވެސް ހަރާމްކޯރުވާނެއޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ވިޔާނުދާ އެއްކަމެއް ކޮއްފިމީހާ އެފަދަ އަނެއްކަމެއްވެސް ކުރާނެއޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ