...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން
މ.
(މަޖާޒު) (1) ކަމެއްގެ ފޯރިކުރިޔަށްވުރެ ގަދަވުން.
މިސާލު:
ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި މިއަދުވަނީ އިއްޔެެއަށްވުރެ އެއްދަރު މައްޗަށް އުފުލިފައެވެ.
(2) ކުއްޖެއްގެ ލާނެއްކަމާއި ހަލަނިކަން އިތުުރުވުން.
މިސާލު:
ޢަލީއަށްވުރެ މުހައްމަދު ހުންނަނީ އެއްދަރު މައްޗަށް އުފުލިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ