...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްގޮތް
ނ.
(1) އެއްފަދަ.
(2) އެއްވައްތަރު.
(3) އެއްކަހަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަކަލު . ނަކަލުނެގުން . ނަމޫނާ . ނުސްޚާ . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަތްރީނދޫމަސް . ބޮޑުހޯގުޅާ . ބޮޑުގާދޫނި . ކުކުޅުގުއި ދޮއްވުމެކޭ އެއްގޮތްވުން . ކޯބިޔަ . އަޅައިބެލުން . އަޅައިކިއުން . އަޅުވެތިވުން . އަމަށަކު . އަލަނާސިބިބީ . އުކުޅު . އުޑުވިލާ މުޑުދާސް . އެއްނޭވާކުދިން . އެއްކަހަލަ . އެއްފަދަ . އެއްފަދަކުރުން . އެއްފަދަވުން . އެއްތާނުންކަނޑައިލުން . އޮޑިތާންކަލޭގެ . އޮޑިތާންކަލޭގެރައިވަރު . ވައްތަރުކަން . ވައްތަރުކުރުން . ވައްތަރުވުން . ވައްތަރުޖެއްސުން . ވެލިމަޑި . މިރިހިފިލާ . މުނާސަބު . ފަރަގު . ފަރަގުކުރުން . ފަރަގުވުން . ފައި . ފަދަވުން . ފަތްކަން . ފާޑުކުރުން . ފިލިކޯޅިހަމަކުރުން . ދައުލަތް . ދިމާވުން . ތަފާތު . ތަފާތުކަން . ތަފާތުކުރުން . ތަފާތުވުން . ލަނޑަޔާވާނީ ލަނޑަޔާއެވެ. . ލަކުނުކަޅުކުރާބޭސް . ސައްޙަ . ސައްޙަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ