...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްގޮތްވުން
މ.
(1) އެއްފަދަވުން.
(2) އެއްވައްތަރުވުން.
(3) އެއްކަހަލަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުކުޅުގުއި ދޮއްވުމެކޭ އެއްގޮތްވުން . އަޅުވެތިވުން . އެއްފަދަވުން . ވައްތަރުވުން . ފަދަވުން . ދިމާވުން . ޞައްޙަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ