...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްސުން
މ.
(1) ވާފަށެއް ވަލެއްފަދަ އެއްޗެއްގެ ކޮޅު ތަނެއްގައި ހަރުކުރުން.
(2) ވާފަށެއް ފަދައެއްޗަކުން ދުުރުނުވާގޮތަށް ނުވަތަ ދުރަށް ނުދާގޮތަށް އެއްޗެއް ބަނުން.
މިސާލު:
(ހ) މިކުކުޅު އެހަރަ ގަސްބުޑުގައި އައްސައިލާށެވެ.
(ށ) މި ދެދަނޑި އެއްކޮށް އައްސައިލާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާކެވުން . ހަންޖާއެޅުން . ހުނގުލިޖެހުން . ރިޔާބަނުން . ރިޔާކެވުން . ރިޔާއެޅުން . ބަނުން . ބަންކެޓު . ބަންކެޓުޖެހުން . ބޯލުން . ކަނިއެޅުން . ކޯރިބަނުން . އޮލަނބުޖެހުން . ވަހުތާންޖެހުން . މަތިބަނުން . މަތީބަނުން . މެއްކުން . މެދުއެރުވުން . މެދުލުން . މޯރާއެޅުން . ފަންބަނުން . ފަންކޯރިބަނުން . ފަންވަތްއެޅުން . ފަލިބަނުން . ފަލިލުން . ފަސްތަންބަނުން . ފިލާގަނޑުބަނުން . ފުޅަލިބަނުން . ދައްސޫރަދެމުން . ދިހިބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ