...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްޗެހިގޮވުން
މ.
ކަމަކާ ހިތާނުވެގެން ނުވަތަ ރުޅިއައިސްގެން އަނެކަކާ ދިމާއަށް އަޑު ހަރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާދިނުން . ބެވުން . އަރައިރުންވުން . އެތިވަރުގޮވުން. . ލަކިބުރުއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ