...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްޗެއް
ނ.
އެކަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށި . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނޑަސްތުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާވުން . ހަނާދޭސަ . ހަނު . ހަންމާލާ . ހަންދަ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިމައު . ހަންޖެހުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރިސަ . ހަރުންދެމި . ހަރުކަށި . ހަރުކުރުން . ހަރުވުން . ހަރުފުށް . ހަބަރު . ހަބަރުގަސް . ހަޅޭފަށް . ހަކަ . ހަކަތަ . ހަކުރުލުން . ހަކޮށި . ހައި . ހައިބަނޑާ ހުރުން . ހައިބަނޑު . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްޔަރު . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވާ . ހަވާދު . ހަވާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ