...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެވެނިމިވެނި
ނއ.
ކަންތައްތަކެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއްގެ މައްޗަށް އިޝާރާތްކޮށް ނަން ނުބުނެ އޭގެ ބަދަލުގައި ބުނާގޮތެއް.
މިސާލަކަށް:
(ހ) އެވެނިމިވެނި ގޮތަށް އުޅ.
(ށ) އެވެނިމިވެނި ކަންތައް ކުރޭ! (ނ) އެވެނިމިވެނި އެއްޗެހި ހޯދާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެވެނިމިވެނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ