...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެމީހަކު ކުރިކަމެއް އެމީހަކަށް
(މުސްކުޅިބަހެއް) ކަމެއް ކުރުމުން އެކަމުން ލިބެންވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ލިބޭނީ އެކަމެއް ކުރިމީހަކަށޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިބަސް ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ މީޙަކަށް ގެއްލުމެއްދޭން ކުރާކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ