...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެފުށްމިފުށަށްޖެހުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއް އެކިއެކި ފަރާތަށް ފުރޮޅުން.
(2) އެގޮތްމިގޮތް ހެދުން.
(3) ތަނެއް ނުވަތަ ކަމެއް އޮތްގޮތް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ