...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުންވެރި
ނއ.
(1) ކަމަކަށް އެދިފައިވާ.
(2) ކަންތަކަށްބޮޑަށް ބޭނުންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހިތްވުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހީލި . ހުބެސުނބެ . ހެނދުވުން . ކަޅިއެރުން . ކަޅިއެޅުން . އޮޑިމޯ . ވާގިޖެހުން . މަސްތު . މަސްތުވުން . މެކޭރަޙުމަތް . ފަރި . ފަރިކުރުން . ފަރިއެޅުން . ފާޙިޝްކަން . ފެންބޮވައިގަތުން . ފެންބޮވުން . ފޯރިއެރުން . ދަހިކުރުން . ދަހިކޮށްލުން . ދަންޖެހުން . ދެފުށަށްމިޔައެޅި . ލޮނުހުރުން . ލޯބިޖެއްސުން . ސަކަރާތްގަތުން . ޝަހުވަތްތެރިކަން . ޢިޝްޤް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ