...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުރު
ކުގެ ވެރިޔާ.
މިސާލު:
(ހ) ޖަމާޢަތްތެރި އެދުރު.
(ށ) ތާޅަފިލި އެދުރު.
(3) ވިހޭގޭތެރޭގައި، އިރުވަރު ބަލައި އުޅޭމީހާ.
(4) ފަންޑިތަވެރި މީހާ.
(5) މަޖާޒު:
ޒަކަރު.
(6) ނުބައިކަމަކަށް މާބޮޑަށް ކުރިއަރައިފައި ހުންނަ މީހާ.
މިސާލު:
އޭނާއަކީ ފިރިހެންކުޅީގެ އެދުރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަތް . ހިންމިކޭމާ . ނާށިފަތި . ރަށުމީހާ . ރައިވަރުފުރޭތަ . ރަސްފަރި . ބަންޑާރައެދުރު . ބަންޑާރައެދުރުގެ . ބެރުއެދުރު . ބޮޑުތަރުތީބު . ބޮޑުތާހީދު . ބޯފޮޅިފާތިހާ . ކަލޭގެފާނު . ކިޔަވާގެ . ކުދިރާޅުފަށް . ކޮށީ ފާތިހާ . ކޮތަރި . ކޮތަރިލީދުންމާރި . އިހަށްއެދުރު ދެއްކިގޮތަށްފަހުން އެދުރުކަންކުރުން . އިހުރު . އުސްތާދު . އުސްތާޒު . އެހުރުދަނޑު . އެއްގަމުކަންތައް . އެއްގަމުކަލޭގެ . އެދުރު . އެދުރުބޭކަލުން . އެދުރުކަން . އެދުރުކަލޭގެ . އެދުރުކަލޭގެފާނު . އެދުރުމީހާ . އެދުރުދަނޑިވަޅު . އެދުރުގެ . ވަޅިޖެހުން . މާބެ . މާމަސްވެރިޔާ . މުރީދު . މުރީދުކަން . މޭރެފަންގަޑާ . ފަންޑިތަހުސްވެފައިހުރިއެދުރުބޭކަލެއްހެން . ފެންކޮށާވަޅި . ދަސްކިއުން . ދޯގިއައިހާކަނބުލޭގެ . ތިލަލީދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ