...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުރުބޭ
ނ.
ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ފިރިހެންމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިރާޅުފަށް . ފަންޑިތަހުސްވެފައިހުރިއެދުރުބޭކަލެއްހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ