...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދޭ
ނއ.
(1) ކަމަކަށް ހިތުގައި އުފެދޭ ބޭނުން ހުށާހަޅާ.
(2) ހިތްކިޔާކަން ފާޅުކުރާ.
(3) ކަމަކަށް ބޭނުންވެގެން ހުރިކަން އަންގާ.
(4) ރުހޭ.
(5) އެދުން މިބަހުގެ ވާކަން.
(6) އެދުން މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖިސް . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންމެވުން . ހިމުން . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިތްޖެހުން . ބޭހެއްތި . ބޭނުންތެރި . އަނގަތޮރުފުން . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އަމިއްލައެދުން . އާނޅޭ . އާދި . އުންމީދު . އުންމީދުކުރުން . އުންމީދުކެނޑުން . ވާދަވެރިކަން . ވެރަދަހީވުން . މަތާޖެހުން . މަޤްޞަދު . މޫނަށްބެލުން . ފޯމު . ދަކުކަން . ދަޢުވާ . ދުނިޔޭގައިއުޅެލުން . ގޮވައިލުން . ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ . ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން . ޙަސަދަ . ޙަސަދަވެރި . ޙަސަދަވެރިކަން . ޙަސަދަވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ