...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތު
ނ.
"ރިޔަންކޮޅު" ގެ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހުންނާ . ހެލުއްސުން . ހޮނޑު . ރައިވައް . ރާ . ރާހި . ރާކުރުން . ރާމެހި . ރާގުޑި . ރީތިގަސް . ރުކުރުވުން . ރުކުމާ . ބަދިލުން . ބިލެތްޖެހުން . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ކަށިކުޅުން . ކަޅުކައްޅަ . ކާޅުމުޅޯށި . ކުނަހަނގާލިގަނޑު . އިއްޔެރޭ . އިޕިލްއިޕިލް . އެމުނިއެކުލެވުން . އެތުމަދު . އެތުމާ . އެތްދަތް . އެތްތެޅި . އެތްޖުން . އެލައްސުން . ވަށޮފަތް . ވަށްލަނޑަށްއެއްލުން . ވަޅޯ . ވަޅޯއެޅުން . ވައް . ވައްގަނޑު . ވަވެލެބޮނޑަހޮއްޓާ . ވަތުފަންޖެހުން . ވެހާލި . މަސްޖެހުން . މެދުހުޅު . ފަތިދެމުން . ފުނި . ފުޅަފި . ފޫނި . ފެންވަރުކުރުން . ފޮޅިއެޅުން . ދަށްބިތް . ދަރުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ