...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތުރުން
މ.
(1) އެއްޗެހިތަކެއް ވަކި ތަރުތީބުކޮށް ބެހެއްޓުން.
(2) މީހުންތަކެއް ވަކިތަރުތީބަކުން ބައިތިއްބުން ނުވަތަ ތިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެލުއްސުން . ރުކުރުވުން . ބިލެތްޖެހުން . އެމުނިއެކުލެވުން . އެލައްސުން . ވަތުފަންޖެހުން . މަސްޖެހުން . ފަތިދެމުން . ފެންވަރުކުރުން . ފޮޅިއެޅުން . ދަރުޖެހުން . ތަރުތީބު . ގައުގޮޅިޖެހުން . ގާގޮޅިޖެހުން . ގޮނޑިޖެހުން . ސަފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ