...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތެރެ
ނ.
(1) ބޭރުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އެއްޗެއްގެ ނިވައި ފަރާތް.
(3) ނިވައިތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހަރުފަމުތް . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހާ . ހާޅައްބަ . ހިނދޮޅި . ހިންހަރައިލުން . ހިންދިރުވުން . ހިތް . ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުރޫ . ހުރޫއަރު . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހެވާ . ހޯރު . ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން . ނައިބޮލި . ނިދަނި . ނޭވާގިލުން . ނޯށުންދެމުން . ރަނގަބީލު . ރަންގުކައްޓަލަ . ރަންގުފަޅޯ . ރަންގުފޭރު . ރައިފަލު . ރާޅުއެރުން . ރިހަފޮޅި . ރިއްމަސް . ރިޔާދެމުން . ރުއްގަލުބޭސް . ބަށިގަން . ބަނޑަވަރުގެލުން . ބަނޑުއިލި . ބަންކެޓު . ބަންކެޓުޖެހުން . ބަދިގޭމީހުން . ބަތާނަފުށް . ބަތްޕޮޅިމަސް . ބަލިހަލާލުން . ބަޑިއެރުން . ބަޑިފިހިގަނޑު . ބާސަލަ . ބިއްލޫރި . ބިސްބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ