...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެލުވާތަޅު
ނ.
ދޮރުފަތްފަތާއި ފޮށިފޮށީގައި ލާ ތަޅެއް.
މިއީ، ހުޅުވަންވީމައި އެތަނަކުން ނުވަތަ އެއެއްޗަކުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ތަޅެކެވެ.
މި ތަޅުގައި ހުންނާނީ ވަށައިގެން އެނބުރޭ ބުޅިގަނޑެއް ތަޅުފަތްގަނޑަށް ލައްވައި އެބުޅިގަނޑު ތަޅުތެރެއަށް ކޮއްޕައިލައިގެން ތަޅުލެވޭ ގޮތަށެވެ.
މިއީ އެ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ބޭރުގައި އެލުވައިފައި ހުންނަ ތަޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޅު . ތަޅުފަތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ