...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސްނާޅި
ުނަހިނގާ ހޮޅީގެ ނިޒާމުގައި ހިނގާ ބަދަލަކުން ފުރިހަމައަށް ކަރުނަ ނުހިނގަން ފެށުމުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.
މިބަލި ޖެހުމުން ލޮލުގެ ކަރުނަވަޅު ކައިރިން ބޭރު ފުއްޕަން ފަށައެވެ.
އެތެރޭގައި ދޮސް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ފަޅައިގެން ގޮސް ބައެއް ފަހަރަށް އުމަގަށް ބަދަލުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ